THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

2020.11.26 - 1767 lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
Địa chỉ: Đường Sông Thao – P. Bến Gót – TP. Việt Trì – T. Phú Thọ
Tel: 0210 3862761       Fax: 0210 3862754
Website: www.giayviettri.com.vn
 
THÔNG BÁO
Về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 30/GCN - UBCK do Chủ tịch
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30/07/2012)
 
1. Tên tổ chức phát hành                   :Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
2. Địa chỉ trụ sở chính                        : Đường Sông Thao – P. Bến Gót – TP. Việt Trì – T. Phú Thọ.
3. Điện thoại                                       : 0210 3862761              Fax: 0210 3862754
4. Tổ chức tư vấn phát hành              : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam
     Địa chỉ                                              : Tầng 4, tòa nhà Hà Thành Plaza – 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội
5. Cổ phiếu chào bán:
5.1.            Tên cổ phiếu                 : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
5.2.            Loại cổ phiếu                : Cổ phiếu phổ thông
5.3.            Mệnh giá                      : 10.000 đồng/cổ phiếu
5.4.            Số lượng đăng ký chào bán       : 1.800.000cổ phiếu
5.5.            Đối tượng chào bán      :
5.5.1.      Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 752.000 cổ phần tương ứng với 41,78% số cổ phần phát hành thêm.
   Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
   Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,16 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 0,16 cổ phần).
   Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3) trong thời gian quy định. Thủ tục chuyển nhượng được thực hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
   Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 16h00 ngày 13/08/2012
   Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 14/08/2012 đến 10/09/2012.
   Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 14/08/2012 đến 12/09/2012.
5.5.2.      Phát hành cho cổ đông chiến lược: 1.048.000 cổ phần tương ứng với 58,22% số cổ phần phát hành thêm.
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
Tiêu chí đối tác là cổ đông chiến lược:
+ Có quan hệ lâu năm với Công ty;
+ Khách hàng truyền thống của Công ty, hỗ trợ Công ty trong việc cung ứng vật tư, phân phối sản phẩm;
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục có lãi và tài chính lành mạnh;
+ Có đủ năng lực về vốn, hỗ trợ được cho Công ty về vốn lưu động;
+ Ưu tiên các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
-    Cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
5.6.            Phương thức xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phần không phân phối hết (nếu có).
-          Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu lẻ phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
-          Đối với số cổ phiếu chưa chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng mua phù hợp với quy định của Điều lệ và của pháp luật với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong cùng đợt phát hành.
6. Khối lượng vốn huy động: 18.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)
7. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.
8. Bản cáo bạch được công bố tại các website: www.giayviettri.com.vnwww.vics.vn và niêm yết tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì và trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
9. Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:
§     Nộp tiền mặt tại:                        
-          Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
-          Đường Sông Thao – P. Bến Gót – TP. Việt Trì – T. Phú Thọ.
§     Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì:       
-          Nội dung nộp tiền ghi rõ: Nộp tiền mua <số lượng> cổ phiếu phát hành them của CTCP Giấy Việt Trì.
10. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
-          Tên chủ tài khoản      : Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
-          Số tài khoản              : 11001.00000.35023
-           Ngân hàng                : NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương.
 
Trân trọng thông báo./.
 
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Văn Hiện

Đối tác - Khách hàng