Tài liệu Download

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem / tải về
Mẫu Giấy ủy quyền 09/12/2020 Tải về
Bao cao hoat dong SXKD 2012 va Ke hoach SXKD 2013 09/12/2020 Tải về
Báo cáo của Ban Kiểm soát 09/12/2020 Tải về
Báo cáo của HĐQT 09/12/2020 Tải về
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 09/12/2020 Tải về

Đối tác - Khách hàng