GIẤY VIỆT TRÌ: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017

HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết kế hoạch như sau

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2017

HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì - GVT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết kế hoạch như sau:

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với chi tiết kế hoạch như sau:

12 3 4 5

Đối tác - Khách hàng