ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

2021.04.26 - 904 lượt xem

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ Ngày 23/4/2021 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Dự đại hội có 43 cổ đông đại diện cho 11.015.564 cổ phần/11.605.100 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 94,92%. Đại hội đã quyết nghị thông qua các nội dung chủ yếu sau: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Sản lượng sản xuất đạt 108.250 tấn bằng 109,2% so với cùng kỳ, tiêu thụ đạt 113.912 tấn bằng 117% so với cùng kỳ, doanh thu 1.361,9 tỷ đồng bằng 112% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 179 tỷ đồng bằng 198% so với cùng kỳ, nộp ngân sách 51,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân NLĐ 12.500.000 đồng/người-tháng. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (35%/CP). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên 120.000 tấn, doanh thu 1.450 tỷ đồng, lợi nhuận trên 100 tỷ đồng, cổ tức ≥ 30%. Về đầu tư: Dự án mở rộng sản xuất phấn đấu đi vào hoạt động từ tháng 6/2021. Ngoài ra Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu để nâng công suất và sản lượng giấy DLC hiện có từ 60.000 tấn/năm lên 75.000 tấn/năm.  

Đối tác - Khách hàng