Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

1970.01.01 - 1067 lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
------------------------------
 
Số:   116 /2012/NQ- HĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*****-----
Việt Trì, ngày 24 tháng 05 năm 2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
 
-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
-          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì thông qua ngày 16 tháng 05     năm 2007;
-          Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày  24/05/2012;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
1.      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Đơn vị tính: đồng
Nội dung
Năm 2011
Tổng doanh thu
973.354.848.356
Doanh thu thuần
969.992.294.095
Lợi nhuận trước thuế
11.876.296.749
Nộp Ngân sách Nhà nước
9.721.885.337
Thuế thu nhập doanh nghiệp
3.036.142.836
Lợi nhuận sau thuế
8.840.153.913
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ
25,26%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần
1,22%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
 1,58%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân)
15,85%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản bình quân)
1,23%
2.      Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
-          Sản lượng sản xuất phấn đấu:                > 68.000 tân
-          Sản phẩm tiêu thụ:                                             > 68.000 tấn
-          Tổng doanh thu:                                                > 926 tỷ đồng
-          Lợi nhuận trước thuế:                                        > 13 tỷ đồng
-          Thu nhập bình quân:                                          > 5.000.000 đồng/người/tháng
-          Tỷ lệ chi trả cổ tức phấn đấu không thấp hơn lãi suất ngân hàng.
Số phiếu nhất trí:                          100%
Số phiếu không nhất trí:                    0%
Số phiếu không có ý kiến:            0%
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011
Số phiếu nhất trí:                          100%
Số phiếu không nhất trí:                    0%
Số phiếu không có ý kiến:            0%
Điều 3: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 và mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế
1.      Lợi nhuận trước thuế:                        11.876.296.749 đồng
2.      Thuế thu nhập doanh nghiệp:            3.036.142.836 đồng
3.      Lợi nhuận sau thuế:                           8.840.153.913 đồng
4.      Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 0 đồng
5.      Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8.840.153.913 đồng
6.      Trích lập các quỹ:                                           1.320.153.913 đồng
-          Quỹ dự phòng tài chính:                                    442.000.000 đồng
-          Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng:             568.153.913 đồng
-          Thưởng ban điều hành, CBQL:             310.000.000 đồng
7.      Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:            7.520.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 1.600 đồng/cổ phần, tương đương 16%/năm
Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 31/12/2011.
Thời điểm chi trả cổ tức: Năm 2011 dự kiến tháng 8, 9 năm 2012 tại phòng TCKT – Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
8.      Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm nay: 8.840.153.913 đồng
Số phiếu nhất trí:                          100%
Số phiếu không nhất trí:                    0%
Số phiếu không có ý kiến:            0%
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Số phiếu nhất trí:                          100%
Số phiếu không nhất trí:                    0%
Số phiếu không có ý kiến:            0%
Điều 5: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
Số phiếu nhất trí:                          100%
 
Số phiếu không nhất trí:                    0%
 
Số phiếu không có ý kiến:            0%
 
Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Chiến và bầu bổ sung Ông Cao Thế Viêm - Phó phòng TCKT Tổng Công ty Giấy Việt Nam là thành viên BKS
Số phiếu nhất trí:                          100%
Số phiếu không nhất trí:                    0%
Số phiếu không có ý kiến:            0%
 
Điều 7: Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ giai đoạn 2012 – 2013 từ 47 tỷ VNĐ lên 65 tỷ VNĐ.
Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm:                 1. 800.000 cổ phần.
Loại chứng khoán phát hành:                                           cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần:                                                            10.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng phát hành:
·        Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua: 752.000 cổ phần.
·        Phát hành cho cổ đông chiến lược: 1.048.000 cổ phần
Thời gian thực hiện
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong QuýI I/ 2012 và Quý III/2012 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.
PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH
1.      Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Số lượng cổ phần phát hành:                752.000  cổ phần.
Mệnh giá:                                              10.000 đồng/cổ phần.
Giá phát hành dự kiến:                         10.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty
Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,16 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 0,16 cổ phần).
Nguyên tắc thực hiện quyền:
Số cổ phiếu lẻ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Ví dụ:
Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 10 cổ phần tương ứng với 10 quyền mua.
ð     Số cổ phần cổ đông A được mua thêm là:
Số cổ phần cổ đông A được mua thêm
=
10
X
0,16
                                    = 1,6 cổ phần
Số cổ phiếu được mua thêm theo nguyên tắc làm tròn: 1 cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm là 11 cổ phiếu
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần không phân phối hết: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
2.      Phát hành cho cổ đông chiến lược
Số lượng cổ phần phát hành:             1.048.000 cổ phần
Trong đó:
·        Tổng Công ty Giấy Việt Nam:                     303.920 cổ phần
·        Các cổ đông chiến lược khác:                     744.080 cổ phần
Mệnh giá:                                                       10.000 đồng/cổ phần                         
Giá phát hành dự kiến:                                  10.000 đồng/cổ phần
            Theo BCTC quý I/2012:
·        Vốn chủ sở hữu: 51.550.751.744 đồng.
·        Số cổ phần đang lưu hành: 4.700.000 cổ phần
Giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/03/2012
=
Vốn chủ sở hữu
Số lượng cổ phần đang lưu hành
                                                            = 10.968 đồng/cổ phần
Căn cứ đề xuất giá phát hành:
·        Giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/03/2012
·        Tình hình thị trường chứng khoán: 
Hiện tại, đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều Công ty niêm yết trên sàn có giá trị sổ sách cao nhưng giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn nhiều thậm chí là dưới mệnh giá
·        Căn cứ vào nhu cầu vốn của Công ty;
ð     HĐQT đề xuất giá phát hành dự kiến cho đối tác chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành:                         Cổ đông chiến lược.
Phương thức phát hành:                                Phát hành cho đối tác chiến lược.
Tiêu chí lựa chọn:
·        Có quan hệ kinh doanh lâu năm với Công ty.
·        Khách hàng truyền thống của Công ty, hỗ trợ Công ty trong việc cung ứng vật tư, phân phối sản phẩm
·        Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục có lãi và tài chính lành mạnh
·        Có đủ năng lực về vốn, hỗ trợ được cho Công ty về vốn lưu động.
·        Ưu tiên các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Các đối tác chiến lược dự kiến:
·        Tổng Công ty Giấy Việt Nam:      303.920 cổ phần
·        Các cổ đông chiến lược khác:      744.080 cổ phần
·        Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược: Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày phát hành.
Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông chiến lược không được phép chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.
Nếu muốn chuyển nhượng trước hạn thì phải xin phép và phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
Số phiếu nhất trí:                          100%
 
Số phiếu không nhất trí:                    0%
 
Số phiếu không có ý kiến:            0%
 
Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
·        Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.
·        Điều chỉnh khối lượng chào bán;
·        Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn của đợt phát hành.
·        Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
Số phiếu nhất trí:                          100%
 
Số phiếu không nhất trí:                    0%
 
Số phiếu không có ý kiến:            0%
 
Điều 9: Thông qua việc Đầu tư, XDCB năm 2012
  • Đầu tư mới và nâng cấp thay thế các thiết bị cũ.
-         Đầu tư nâng cấp từng bước hệ thống chuyển động máy Xeo Xí nghiệp giấy 2;
-         Hệ thống lô chân không của máy Xeo sản xuất giấy in viết;
-         Ghi xích lò hơi đốt than;
  • Đầu tư mới hoặc cải tạo lò hơi tầng sôi đốt cám cưa số 3 công suất 15tấn/h
  • Cải tạo hệ thống lò động lực đốt dầu sang đốt cám cưa, gỗ xay..
·            Xây mới nhà ăn ca trung tâm, khu thể thao.
·            Đường nội bộ và sân bãi.
Số phiếu nhất trí:                          100%
 
 
Số phiếu không nhất trí:                0%
 
 
Số phiếu không có ý kiến:            0%
 
 
Điều 10: Đại hội biểu quyết nhất trí giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán và lựa chọn Công ty tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và chọn thời điểm thích hợp triển khai công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Số phiếu nhất trí:                          100%
 
 
Số phiếu không nhất trí                 0%
 
 
Số phiếu không có ý kiến:            0%
 
 
Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội
Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì, họp ngày   24/05/2012.
            Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày  24/05/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
            Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì qua việc niêm yết tại trụ sở làm việc của Công ty và đăng tải trên website của Công ty.
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký) 
    Nguyễn Văn Hiện


         
 
 
 

Đối tác - Khách hàng