Thông báo "V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012"

1970.01.01 - 696 lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
Phường Bến Gót - Thành phố Việt trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754-
Website: www.giayviettri.com.vn
 
 
THÔNG BÁO
“V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012”
 
 
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
 
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
1. Thời gian: Khai mạc hồi 8 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2012
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
          Phường Bến Gót - thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
3.Thành phần tham dự:
-         Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì theo thông báo số 107/TB-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2012.
4. Nội dung
4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì năm 2011;
4.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
4.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2011 và trích lập các quỹ;
4.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4.5 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
4.6 Một số nội dung quan trọng khác cần biểu quyết.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội
Vì tính chất quan trọng của Đại hội đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham gia dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp về phòng TCHC Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 02103.862754 chậm nhất 15h00 ngày 17 tháng 5 năm 2012
Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp Giấy uỷ quyền đã gửi qua Fax phải mang theo bản gốc để đăng ký dự họp).
Rất mong quý vị có mặt đúng giờ.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Ghi chú:
-         Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông: Nguyễn Ngọc Thắng - Thư ký Hội đồng quản trị
Theo số điện thoại: 02103.862761 hoặc 0913282531.
Trân trọng cám ơn.
 
                                                                T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                             CHỦ TỊCH
                                      (Đã ký)
                                                                      Nguyễn Văn Hiện
 

Đối tác - Khách hàng